doncaster singles dating app the world in retford dating sites in lowestoft falkensee dating heute willenhall dating 30 dating agencies scotland dating sites qld lankwitz single mütter

Porovnáni soustav veřejného osvětlení se sodíkovými výbojkami a LED diodami – Část dvanáctá

Posted by: admin  :  Category: Veřejné osvětlení

Kvalita světla

Mezi hlavní výhody sodíkových výbojek, které se používají ve veřejném osvětlení, patří účinnost přeměny elektrické energie na světelnou (tzn. velký měrný výkon) a dlouhá doba života. Mají však jeden důležitý nedostatek a tím je spektrální
složení. Vyzařované světlo pokrývá pouze část viditelného spektra, což má pro praxi několik dopadů:
– Vysokotlaké sodíkové výbojky mají nízký index podání barev (Ra ~ 20) a proto neumožňují přirozený vjem barev, na který je člověk zvyklý ve světle teplotních zdrojů (denní světlo, žárovka apod.). Při nízkých hladinách osvětlenosti (jednotky luxů), které se vyskytují ve veřejném osvětlení, se posouvá citlivost lidského oka k modré části viditelného spektra (mezopické vidění), kde lidské oko není tak citlivé na žluté světlo sodíkových výbojek. Vjem povrchů, které odrážejí světlo    dlouhých nebo krátkých vlnových délek (modrá, červená), je ve žlutém světle sodíkových výbojek zhoršen. بت هاوس
Vysokotlaké sodíkové výbojky jsou charakteristické žlutým světlem s teplotou chromatičnosti 2 000 K.

Světelné diody vyzařují světlo v celém viditelném spektru. V porovnání se sodíkovými výbojkami mají vysoký index podání barev. Ve veřejném osvětlení se používají světelné diody s indexem podání barev Ra = 70–90 a s teplotou  chromatičnosti v rozsahu od 3 000 do 6 000 K, tedy od teple bílé až po chladně bílou. Tento rozsah umožňuje vizuálně odlišit různé části města, např. historické centrum, nebo zvýraznit důležité komunikační trasy, např. hlavní průtah obcí.

zdroj: SEVt: Středisko pro efektivní využívání energie

Vlastní prvky veřejného osvětlení – Čtvrtá část

Posted by: admin  :  Category: Veřejné osvětlení

Minule jsme dokočii základní prvky terminologie osvětlování a dnes si ukážeme vlastní prvky veřejného osvětlení. ماهو الرهان

Světelný zdroj

Světelný zdroj slouží k přeměně elektrické energie na světelnou. Mezi jeho základní parametry patří světelný tok Φ (lm), elektrický příkon P (W), měrný výkon η (lm/W), doba života t (h), index podání barev Ra (–), teplota chromatičnosti Tc (K). Podle způsobu vzniku světla se elektrické světelné zdroje dělí na teplotní, výbojové a polovodičové (LED). Ve veřejném osvětlení se v současnosti teplotní zdroje již nepoužívají. Podrobnější informace o zdrojích jsou uvedeny v další z kapitol.

Svítidlo

Svítidlo je technické zařízení, které slouží k úpravě prostorového rozložení světelného toku, který vyzařuje světelný zdroj umístěný ve svítidle. Dále svítidlo zajišťuje omezení povrchových jasů zdrojů a případně může sloužit ke změně spektrálního složení vyzařovaného světla. Součástí elektrických svítidel jsou, vedle světelných zdrojů, předřadných zařízení a elektrické  výzbroje, rovněž optické části a díly potřebné pro upevnění a ochranu světelných zdrojů. Konstrukce svítidel musí mít takové provedení, aby jejich provoz byl bezpečný. Výbojové i  polovodičové světelné zdroje nelze připojit přímo k napájecí rozvodné síti, ale potřebují ke svému provozu předřadná zařízení. Svítidla pro výbojové světelné zdroje mohou mít dva typy předřadníku: elektromagnetický (indukční – tlumivka) a elektronický. Doposud nejpoužívanějším typem je elektromagnetický předřadník. Elektronický předřadník zajišťuje lepší  napájecí podmínky pro světelné zdroje, obvykle prodlužuje dobu života zdroje a v porovnání s elektromagnetickým předřadníkem má nižší ztráty. Příkon klasického elektromagnetického předřadníku tvoří asi pětinu celkového příkonu svítidla, příkon elektronického předřadníku asi desetinu.

Nevýhodou elektronického předřadníku je vyšší pořizovací cena. Předřadná  zařízení u svítidel pro světelné diody (LED) jsou proudové zdroje, zajišťující optimální podmínky pro provoz diod. Ztráty v předřadném zařízení u LED svítidel se pohybují v rozmezí  10–15% příkonu celého svítidla. Úpravu rozložení světelného toku zdrojů zajišťují optické části svítidel, k nimž patří reflektory, refraktory, difuzory, čočky, clony a stínítka. Reflektor  upravuje rozdělení toku odrazem, refraktor a čočka lomem a difuzor rozptylem. شتوتغارت ضد يونيون برلين U svítidel se světelnými diodami lze upravit rozložení světelného toku i nasměrováním jednotlivých čipů. Více informací o odlišnostech mezi výbojkovými svítidly a LED svítidly je v další kapitole.

Nosné konstrukce

Vzhledem k prostorovému uspořádání světelných míst ve veřejném osvětlení je třeba svítidla umisťovat na různé nosné konstrukce (stožár, výložník, rameno, převěsové lano). Nosná konstrukce může být vyrobena z různých materiálů, obvykle ocel, beton, hliník, plast, dřevo.

zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Základní pojmy nutné pro pochopení veřejného osvětlení – Část třetí

Posted by: admin  :  Category: Veřejné osvětlení

V minulých dílech tady a tady jsme se zabývali základními pojmy. Dnes budeme tedy pokračovat v dalších pojmech.

Index podání barev

Index podání barev (Ra) vystihuje míru zkreslení vjemu barev pod určitým typem světelných zdrojů v porovnání s vjemem barev ve světle teplotních zdrojů (Slunce, žárovka). Index podání barev se pohybuje v rozmezí 0–100. Věrný vjem barev charakterizuje index podání barev 100 (světlo klasických či halogenových žárovek) a naopak případ, kdy člověk nerozlišuje barvy vůbec, charakterizuje index podání barev 0 (např. prakticky jednobarevné světlo nízkotlaké sodíkové výbojky). Porovnání jednotlivých světelných zdrojů užívaných pro veřejné osvětlení je patrné z  některé z následujících tabulek. does ivermectin kill covid-19

Měrný výkon

Měrný výkon světelného zdroje udává účinnost přeměny elektrické energie na světelnou. Je roven poměru vyzařovaného světelného toku světelného zdroje a jeho elektrického příkonu. Měrný výkon se používá pro vzájemné porovnání účinnosti světelných zdrojů. Označuje se η (éta) a udává se v lumenech na watt (lm/W). ivermectin plus vs valbazen Například sériově vyráběné světelné diody mají měrný výkon 150 lm/W.

Křivky svítivosti

Křivky svítivosti nebo také vyzařovací charakteristiky popisují rozložení světelného toku svítidla do prostoru.

Účinnost svítidla

Účinnost svítidla udává míru využití světelného toku zdroje. Stanoví se jako poměr světelného toku vyzařovaného svítidlem a toku světelných zdrojů instalovaných ve svítidle. Například účinnost kvalitních svítidel určených pro osvětlování pozemních komunikací pro motorovou dopravu se pohybuje v rozsahu 80–90 %.

Činitel využití toku svítidla

Činitel využití světelného toku svítidla je roven podílu světelného toku dopadajícího na osvětlovanou plochu (např. plocha vozovky) a celkového toku vyzařovaného svítidlem. Popisuje skutečnost, že ne veškerý světelný tok vyzářený svítidlem dopadne na osvětlovaný povrch.

Udržovací činitel

Světelný tok vyzařovaný svítidly během provozu osvětlovací soustavy postupně klesá. Míru tohoto poklesu vystihuje udržovací činitel. Příčinou zmíněného snížení světelného toku je jednak pokles světelného toku zdrojů vlivem jejich stárnutí, a jednak znečištění a degradace optických částí svítidel. Požadované světelně technické parametry uváděné v normách musí však být dodrženy v průběhu celé doby provozu osvětlovací soustavy. albendazole plus ivermectin Proto je nezbytné osvětlovací soustavu na počátku provozu předimenzovat.

zdroj: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.